ราคาถ่ายเอกสารขาวดำ A4 1-99 หน้า 100-50,000 หน้า 50,000-100,000 หน้า 100,000+ หน้า
 กระดาษ 70 แกรม หน้าเดียว 50 สต.  38 สต. 36 สต.  34 สต.
 กระดาษ 70 แกรม หน้า-หลัง 50 สต.  33 สต. 31 สต.  29 สต.
 กระดาษ 80 แกรม หน้าเดียว  1 บ.  45 สต. 43 สต.  41 สต.
 กระดาษ 80 แกรม หน้า-หลัง  1 บ.  42 สต. 40 สต.  38 สต.
พิเศษ  ถ่ายเอกสาร 70 แกรม หน้า-หลัง      100,000 หน้าขึ้นไป + เข้าเล่มสันกาวด้วย          25 สต. /หน้า 
           
 ราคาปริ้นสี/ถ่ายเอกสารสี  1-100 หน้า  100-1000 หน้า >1000 หน้า  >10,000 หน้า
 A4 7 บ.  5-6 บ.  4-5 บ. 3 บ.
 A3  20 บ. 15 บ.  13 บ.  11 บ.
           
 ราคาสแกน  1-10 หน้า  11-50 หน้า  51-100 หน้า  101-999 หน้า 1000+
  10 5 4 3 2
            
ราคาเข้าเล่มสันกาว   >10 เล่ม >100 เล่ม >1,000 เล่ม  
เอาปกมาเอง เข้ากาวกับเจียขอบ   30 บ./A3=80 15 บ./A3=50   9 บ./A3=30  
ปกพิมพ์ดำ กระดาษตามต้องการ   50 บ./A3=100 40 บ./A3=80 20 บ./A3=60  
ปกพิมพ์สี กระดาษตามต้องการ   70 บ./A3=130 55 บ./A3=100 40 บ./.A3=80  
หมายเหตุ.- ความหนาไม่เกิน 10 มม. เกินคิด มิลละ 3 บาท 
            
ราคาเข้าเล่มสันเกลียว 20 บ. ความหนา ไม่เกิน 1เซ็น ราคา 20 บาท เกินคิด มิลละ 2 บาท
            
ราคาเข้าเล่มสันห่วง 15 บ. ความหนา ไม่เกิน 1เซ็น ราคา 15 บาท เกินคิด มิลละ 1.5 บาท
            
ราคาเข้าเล่มเย็บแม็กติดเทป 10 บ. ความหนา ไม่เกิน 1เซ็น ราคา 10 บาท เกินคิด มิลละ 1 บาท
           
           
           
           

slide1